قصه های دهه شصتی - شماره 4 #صِفر

چهار تا صفر از پول کم می کنید که چی بشه؟! ما خانوادگی با دو تا صفر می رفتیم سینما! بستنی می خریدیم با یه صفر... کاش این صفرها یه روزی حال همه مون رو خوب کنه...